محصولات کشتارگاه صنعتی طیور گلستان
شركت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان با هدف توليد مرغ گرم و منجمد و تبدیل ضایعات تاسيس گرديد.