محصولات مرغ مادر ماهان سبز گلستان
شركت ماهان سبز گلستان با هدف پرورش مرغ مادر و تولید جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار تاسيس گرديد.